Výročná členská schôdza 2017

06.03.2017 07:55

     Dňa 5. 3. 2017 sa v reštaurácii Kvarteto v Humennom zišli členovia našej organizácie, aby zhodnotili svoju činnosť v roku 2016 a schválili Plán činnosti na rok 2017. Po privítaní prítomných členov a hostí prezidentom klubu p. Jozefom Fedorkom, pokračovalo jednanie schôdze, ktoré viedol p.Ján Mochnáč. Správu o činnosti klubu v roku 2016 prečítal prezident klubu. V nej spomenul prípravu a priebeh osláv 10-tého výročia vzniku klubu a tiež informoval o iných uskutočnených akciách.Spomenul podpísanie Dodatku zmluvy o spolupráci s Krúžkom policajných dôchodcov zo Sanoku.  Nasledovala správa o hospodárení /p. Harvaník/ a správa revíznej komisie / p. Milčík/. V návrhu pláne práce na r. 2017 boli schválené akcie- súťaž v streľbe spojená s guľašom v RO Rybníky v Snine a dvojdňový výlet do Poľska. Po vzdaní sa práce vo výbore dvoch základajúcich členov p.  Michala Pochaniča a p. Pavla Kokuľu bol výbor schôdzou doplnený o p. Mariána Hocka a p. Jozefa Fecenka. Schôdza taktiež schválila do revíznej komisie členov p. Milčíka Jána, p. Neilu Michala a p. Tatiča Tibora. Novoprijatým prítomným členom boli odovzdané členské preukazy. V diskúsii padol návrh od členov p. Pochaniča a p. Antolíka na zvýšenie členského poplatku z 10 na 15.-Eur. Výbor dal o tomto návrhu hlasovať.Všetci prítomní zvýšenie poplatku odsúhlasili.

Na záver prezident poďakoval prítomným za účasť a pozornosť a poprial všetko dobré.   Po oficiálnej časti nasledoval chutný obed a pohostenie. Prítomní sa rozprávali, niektorí najmä novoprijatí členovia sa spoznávali a všetci sa dobre zabávali.

     Na schôdzi sa zúčastnilo 75 členov a dvaja hostia.

 

—————

Späť