10. výročie založenia klubu

22.04.2016 06:57

     Je tomu už 10 rokov kedy sa zopár výsluhových policajtov v Snine rozhodlo založiť organizáciu, kde by sa mohli aj po skončení činnej služby stretávať, zabávať sa, ale aj riešiť vzniknuté problémy  a vyvýjať rôzne prospešné aktivity. Organizáciu pomenovali Klub príslušníkov policajného zboru vo výslužbe Snina. Zvolili si prezidenta klubu a výbor. Pripravili stanovy a zaregistrovali sa na MV ako aj na štatistickom úrade. Odvtedy pretieklo veľa vody dole riekami Cirocha, Laborec a Ondava, z okolia ktorých naši členovia pochádzajú. Dnes má klub 105 členov. Na deň 16. 4. 2016 preto výbor zvolal svojích členov aj s partnermi do reštaurácie v Humennom, aby sa zúčastnili slávnostnej výročnej schôdze, ako aj osláv 10. výročia vzniku klubu. Schôdza začala národnostnou piesňou, ktorú zaspievala ženská spevácka skupina Tovarňanka. Po prečítaní programu schôdze bola vzdaná úcta členom, ktorí naše rady opustili naveky.  Potom prítomných privítal prezident klubu p. Jozef Fedorko. Zvlášť privítal kolegov s družobnej organizácie zo Sanoku pod vedením predsedu organizácie p. Mieczyslawa Sabata a prezidenta policajných dôchodcov wojvodstva Rzeszow p. Wiktora Kowaľa. Ďalej privítal vzácnych hosti a to primátora mesta Snina p. Štefana Miľovčíka, viceprezidenta Asociácie policajtov vo výslužbe Bratislava p. JUDr. Christa Gluškova, riaditeľa kriminálnej polície OR PZ hUmenné p. pplk. Ing. Mariána Kačmára, riaditeľa OO PZ v Snine a zároveň predsedu základe IPA v Snine p. pplk. Michala Potockého a predsedu klubu policajtov vo Vranove n/T p. Dušana Zarembu. V prednesenej správe bola stručne zhrnutá činnosť organizácie za 10 rokov pôsobenia a poďakovanie členom, ktorí sa o chod a zveľaďovanie klubu pričínili. Schôdza odsúhlasila predlženie zmluvy so klubom v Sanoku na dobu neurčitú. Po oficiálnej časti schôdze boli udelené čestné uznania a pamätné plakety členom a funkcionárom klubu,  ktorí sa najviac zaslúžili o rozvoj klubu. Taktiež boli ocenení aj vybraní hostia za dlhoročnú spoluprácu a pomoc. Prezidentovi klubu p. Fedorkovi bolo  od Asociácie policajtov vo výslužbe Bratislava udelené ocenenie - medajla APVV. Taktiež od kolegov z Poľska mu bol venovaný ďakovný list s gratulaciou k výročiu založenia klubu, vygravírovaný na kovovej platni. Po oceneniach si so spevačkami Tovarňanka spoločne zaspievali "Živite ľudije". Nasledovalo krátke vystúpenie šarmantných  spevačiek a pokračovala voľná zábava s podaním obeda a občerstvením. Neskôr zábava  pokračovala za  doprovodu dobrej hudby podanej diskjokejom.  Pre spestrenie programu bola pre účastníkov  pripravená tombola. Prítomní sa zabávali do neskorých večerných hodín.

     Vďaka všetkým, ktorí sa zaslúžili o chod klubu, udržiavajú a rozvíjajú  dobré vzťahy medzi členmi. Sme presvedčení, že naša organizácia má zmysel, mnohým dala možnosť vyplniť si voľný čas, zoznámiť sa s novými priateľmi a spoznať nové miesta. Mnohí cítia, že sa v klube akoby znovu našli, že je dobre byť niekde organizovaní, zvlášť keď to funguje.  Veď za tie roky sme spolu prešli kus cesty, zúčastnili sa rôznych výletov, stretnutí, súťaži, radili sme sa a podelili sa o naše radosti a starosti. Vyvíjame rôzne aktivity, každy si môže vybrať o čo má záujem.  Veľká vďaka patrí obnovenému výboru klubu pod vedením prezidenta klubu, že dokázal zorganizovať túto náročnú akciu. Námaha však iste stala za to, veď 10. výročie je iba raz a na ďalšie okrúhle výročie tu už mnohí z nas ani  nemusime byť. 

Prajeme všetkým členom klubu a ich rodinným príslušníkom do ďalších rokov veľa zdravia, elánu a životného optimizmu v ďalšej tvorivej činnosti ich života.

Za výbor klubu: Jozef Fedorko     

 

 

—————

Späť