Informácie o nás

Klub príslušníkov policajného zboru Slovenskej republiky vo výslužbe Snina (ďalej len ,,klub") vznikol na ustanovujúcej schôdzi v Snine dňa: 6.5.2006 ,ako nezisková organizácia združujúca bývalých príslušníkov PZ SR vo výslužbe. Po vypracovaní stanov klubu boli tieto schválené MV SR a organizácia tak bola oficiálne zaregistrovaná. V čase vzniku sme boli jediní v regióne severovýchodného kúta Slovenska. Najbližšia podobná organizácia bola v Trebišove.

Podmienkou prijatia člena do klubu je jeho bezúhonnosť, doložený personálny rozkaz o uvoľnení zo služby a odslúžených najmenej 15 rokov. O prijatí do klubu rozhoduje výbor klubu. Po prijatí do  klubu dostáva každý člen členský preukaz. Prezident klubu, ako aj výbor je  volený členskou schôdzou, tajnou voľbou na obdobie 4 rokov. Tento pozostáva z 9 členov. Príjmami klubu sú členské príspevky a poprípade sponzorské dary. Výbor najmenej jedenkrát ročne zvoláva členskú schôdzu. Usporadúvame stretnutia členov aj s rodinnými príslušníkmi,ako aj výlety. Jubilujúcich členov organizácie obdaruvávame upomienkovým vecným darom a zasielame pozdrav. Pri svojej činnosti spolupracujeme s OR PZ Humenné, MsÚ Snina, Klubom policajtov vo výslužbe vo Vranove nad Topľou a Klubom policajtov vo výslužbe v Trebišove. Máme nadviazané priateľské vzťahy s policajtami vo výslužbe v poľskom Krosne a Asociáciou policajtov vo výslužbe so sídlom v Koniarovciach.

Cieľom a zmyslom našej organizácie je hlavne združovať bývalých policajtov, teraz výsluhových dôchodcov, napĺňanie ich oprávnených záujmov a stretávanie sa na spoločenských akciách pri utužovaní priateľských vzťahov. 

Medzi stabilné úlohy členov patrí najmä úloha kladne pôsobiť na mládež, pomáhať právnym poradenstvom osobám poškodeným trestným činom, alebo priestupkom a spolupracovať s podobnými organizáciami.

     Na výročnej členskej schôdzi 1. 3. 2015 bola schválená dohoda o medzinárodnej spolupráci nášho klubu s policajnými dôchodcami zo Sanoku v Poľsku ktorá sa má podpísať v júni 2015. Taktiež je  pripravená na podpis zmluva s Asociáciou PPZ SR o vzájomnej spolupráci medzi oboma organizáciami.       


História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míľnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.


Naši užívatelia

Tu je vhodné popísať, kto sú Vaši cieľoví užívatelia a prečo je práve tento projekt pre nich dôležitý. Dôležité je Vašich návštevníkov taktiež motivovať, aby sa na tieto stránky pravidelne vracali.