Výročná členská schôdza 2017

30.01.2017 10:17

     Výbor Klubu príslušníkov PZ SR vo výslužbe Snina pozýva svojích členov na výročnú člensku schôdzu. Schôdza sa bude konať 5. 3. 2017 so začiatkom o 10.00 hod v reštaurácii Kvarteto na sídl. Máj v Humennom.

Program:

Úvod a privítanie členov a hostí

Prečítanie a schválenie programu schôdze

Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Prečítanie správy o činnosti za r. 2016

Správa o hospodarení

Správa revíznej komísie

Návrh plánu činnosti

Návrh rozpočtu na r. 2017

Diskúsia

Doplnenie výboru o nového člena - hlasovanie

Rôzne - prijatie nových členov, dary pre jubilantov ....

Návrh na uznesenie - schválenie

Záver

     Po oficialnej časti bude pre prítomných pripravený obed a občerstvenie. Každy člen dostane kalendarik na r. 2017 s logom klubu. Zároveň upozorňujeme členov, ktorí ešte nemajú zaplatený čenský príspevok na r. 2017, aby so sebou doniesli 10.- Eur. Tešíme sa na stretnutie.

Prezident klubu 

—————

Späť